You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wyspa KRK

Mieszkając na północy Chorwacji jeden dzień poświęciliśmy na tzw. „objazdówkę” po największej wyspie Chorwacji – KRK. Z lądu prowadzi na nią Krcki most o długości 1 430 m. Opłata za wjazd wynosi 30 kun, wyjazd jest za darmo. Pierwszą miejscowością, którą odwiedziliśmy była Malińska. To małe, klimatyczne miasteczko. Pospacerowaliśmy w okolicy zatoki portowej.

Chorwacja Wyspa KRK

Chorwacja Wyspa KRK

Chorwacja Wyspa KRK

Następnie pojechaliśmy do stolicy wyspy – miasteczka KRK.

Chorwacja Wyspa KRK

Chorwacja Wyspa KRK

Plażowaliśmy w Starej Baśce. Dojeżdża się do niej bardzo malowniczą drogą.

Chorwacja Wyspa KRK

Chorwacja Wyspa KRK

Baška – mia­stecz­ko szczy­ci się długą na pra­wie 2 ki­lo­me­try żwi­ro­wą plażą, na któ­rej może wy­po­czy­wać nawet 5 tys. osób. Dno mor­skie na te­re­nie ką­pie­li­ska jest piasz­czy­ste. Jest to dla Chor­wa­tów ważne miej­sce – w po­bli­skiej wsi Ju­ran­dvor od­kry­to na­pi­sa­ną gła­go­li­cą Ta­bli­cę z Baški, jeden z naj­star­szych za­byt­ków ję­zy­ka chor­wac­kie­go.

Chorwacja Wyspa KRK

Miasteczko Vrbnik posiada bardzo ciekawą linię brzegową.

Chorwacja Wyspa KRK

Chorwacja Wyspa KRK

Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy tego dnia było Čižići i słynna plaża z błotkiem. Podobno ma ono właściwości lecznice. Nie sprawdzaliśmy 🙂

Chorwacja Wyspa KRK

Chorwacja Wyspa KRK